O
Capital Wealth Management

Jesteśmy agentem firmy inwestycyjnej Q Securities Spółka Akcyjna.

Wykonujemy na rachunek Q Securities czynności w zakresie:

   składania wskazanym przez Q Securities potencjalnym inwestorom ofert nabycia instrumentów finansowych oferowanych przez Q Securities,

   przekazywania inwestorom lub klientom (także potencjalnym), innych niż wymienionych powyżej dokumentów i informacji wskazanych Agentowi przez Q Securities, a związanych z usługami świadczonymi przez Q Securities

   przyjmowania od inwestorów (także potencjalnych) oświadczeń o nabyciu lub zamiarze nabycia instrumentów finansowych oferowanych przez Q Securities i innych oświadczeń woli związanych z takim nabyciem lub jego zamiarem

   przyjmowania od inwestorów lub klientów (także potencjalnych), innych niż wymienionych powyżej oświadczeń woli i dokumentów wskazanych Agentowi przez Q Securities, a związanych z usługami świadczonymi przez Q Securities, oraz weryfikowanie tożsamości osób składających takie dokumenty i oświadczenia woli,

   udzielania inwestorom i klientom (także potencjalnym) informacji o usługach świadczonych przez Q Securities.

Co istotne, wykonując czynności wskazane powyżej, nie przyjmujemy jakichkolwiek wpłat od inwestorów oraz klientów na rzecz których Q Securities świadczy usługi, jak również dokonywanych przez Q Securities na rzecz tych osób.

MAKSYMY TEMPLETONA:
PRAWDZIWYM CELEM KAŻDEGO INWESTORA DŁUGOTERMINOWEGO JEST OSIĄGNIĘCIE JAK NAJWYŻSZEGO ŁĄCZNEGO REALNEGO ZYSKU PO OPODATKOWANIU.
Sir John Templeton

Co wyróżnia pracowników
Capital Wealth Management

  wiedza i posiadane kompetencje 

Wszyscy pracownicy Capital Wealth Management to wieloletni pasjonaci rynku finansowego.

Dzięki licznym i częstym szkoleniom prowadzonym przez wysokiej klasy specjalistów renomowanych instytucji finansowych , ich wiedza jest stale poszerzana i aktualizowana o zachodzące na rynku finansowym i prawnym zmiany.

Pracownicy Capital Wealth Management dzięki swoim umiejętnościom, znajomości rynków finansowych oraz spotkaniom z licznym specjalistami w swoich dziedzinach są w stanie na bieżąco monitorować sytuację na poszczególnych rynkach finansowych i analizować ich wpływ na portfele inwestycje klientów.

 

  profesjonalizm w działaniu

Pracownicy Capital Wealth Management zwracają baczną uwagę na dochowanie wszelkiej staranności podczas swojej pracy z klientami.

Stosują zasadę niezależności oraz obiektywności podczas przygotowywania propozycji finansowych.

Zwracają szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenie klientów na rynku finansowym zapoznając się z jego wiedzą o funkcjonowaniu rynku kapitałowego jak też znajomości i umiejętnością rozpoznania różnić pomiędzy różnymi klasami produktów finansowych.

Badają sytuację finansową klientów oraz ich najbliższego otoczenia.

Ustalają wraz z klientami cele inwestowania wolnych środków pieniężnych oraz starają się przewidzieć horyzont inwestycyjny czyli czas w jakim prowadzona powinna być inwestycja.

Dodatkowo oczekują od klientów określenia ich dopuszczalnego poziomu ryzyka jakie są w stanie zaakceptować oraz oczekiwanej stopy zwrotu.

 

  obiektywizm 

Pracownicy Capital Wealth Management ani sama Spółka nie są powiązani kapitałowo ani organizacyjnie z żadną grupą bankową. Dlatego nie narzucają swoim klientom z góry określonych rozwiązań finansowych za których sprzedaż będą rozliczani przed swoimi przełożonymi.

 

  dyskrecja we współpracy

Pracownicy Capital Wealth Management zobowiązują się do dochowania dyskrecji i lojalności w kontaktach z klientami. Pozwala to obu stronom nabrać pełnego zaufania do siebie a przez to stworzyć doskonałą płaszczyznę do wzajemnej współpracy.

Capital Wealth Management

Nasze podejście