Komentarz rynkowy Eques Investment TFI S.A.

EQUES INWESTMENTS TFI

31 SIERPNIA 2018

Krajowy rynek akcji nie wyjechał w tym roku na wakacje. Przez całe 2 miesiące mozolnie odrabiał straty, jakie zanotował w pierwszej połowie roku. Od „dołka” z końca czerwca WIG20 urósł o ok 13%. Niestety mniejsze spółki nie wykazały się podobnymi wzrostami, a indeksy je grupujące (tj. sWIG oraz mWIG) pozostają na zbliżonych poziomach co 2 miesiące temu.

Naszemu rynkowi i tak daleko do spółek zza oceanu. Indeksy amerykańskie po burzliwym początku roku, kontynuują trend wzrostowy. Podczas, gdy w Polsce sezon wyników kwartalnych pozwolił blue chipom na zaledwie „złapanie” oddechu oraz odrobienie dużej części strat od początku roku, w USA kolejny kwartał rosnącego EPS (zysku na akcję) pchnął indeksy na jeszcze wyższe poziomy. S&P500 po raz pierwszy w historii pokonał poziom 2900 punktów. Od początku roku stopa zwrotu wynosi już ok 8%, co jest nieporównywalnie lepszym wynikiem niż w przypadku WIG-u 20 (-4%). Amerykańskie spółki technologiczne zwiększyły wyceny w jeszcze większym stopniu, notując zwyżki w tym roku średnio o 16% (o tyle urósł indeks Nasdaq).

Dobremu sentymentowi sprzyjają zarówno rosnące wyniki spółek, jak i uspokojenie sytuacji w zakresie tzw. „wojen handlowych” na linii USA-reszta świata. Amerykanie porozumieli się właśnie z Meksykiem w zakresie umowy o wolnym handlu (która zastąpi pakt NAFTA). Podobne rozstrzygnięcie spodziewane jest w najbliższym czasie w relacjach z Kanadą. Toczące się kolejne tury negocjacji handlowych pomiędzy USA i Chinami dają nadzieję na załagodzenie konfliktu. Ponadto w lipcu prezydent Trump zgodził się na tymczasowe nienakładanie taryf importowych na europejskie auta oraz ewentualną wzajemną obniżkę istniejących już ceł.

Do tego wyniki amerykańskich spółek w większości zaskakiwały pozytywnie. Średni wzrost zysku na akcje, wsparty przede wszystkim reformą podatkową (obniżenie CIT), ale i zakrojonymi na szeroką skalę skupami akcji, sięgnął imponujących 25%. Obecna wycena indeksu S&P na bazie prognoz wyników na najbliższy rok to ok 16,5x C/Z (cena/zysk), tj. jedynie nieznacznie powyżej 5-letniej średniej dla indeksu. Wycena rynku akcji prezentuje się szczególnie atrakcyjnie w zestawieniu z utrzymującą się niską rentownością długoterminowych papierów dłużnych (ok 3%).

Polski rynek w tym roku, pomimo znaczącego odbicia, dalej pozostaje „pod kreską”. Okazuje się, że miniony, bardzo dobry rok dla krajowego rynku akcji służył raczej odrobieniu strat zanotowanych dwa lata wcześniej niż stanowił powrót do trendu wzrostowego. Wystarczy wspomnieć, że jedna tylko decyzja o wprowadzeniu podatku bankowego kosztowała akcjonariuszy najważniejszego sektora wśród polskich blue chipów ok 3,5 mld zł rocznie. Można założyć, że tylko z tego powodu kapitalizacja banków zmniejszyła się o ok 40-45 mld zł, z czego zdecydowana większość przypadała na banki z WIG20. Oznacza to, że brak tylko tego jednego obciążenia mógłby skutkować wyższym poziomem indeksu o ok 10% (!). Być może pozwoliłoby to zbliżyć się WIG-owi 20 do granicy 3000 punktów, w pobliżu której znajdował się ostatnio w 2011 roku.

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w 2019 r. daje jednak nadzieję na to, że decyzje polityczne mogą stanowić pozytywny bodziec dla funkcjonowania krajowego rynku kapitałowego. W konserwatywnym scenariuszu napływ świeżej gotówki na polski rynek akcyjny w związku z reformą wyniesie wg szacunków ok 4 mld zł. Do tego dodać trzeba likwidację tzw. „suwaka”, co ma nastąpić w ramach kolejnego kroku reformy (tzw. „reforma OFE”). Ten pozytywny efekt będzie jednak zrównoważony w dużym stopniu przez zaprzestanie odprowadzania składek przez ZUS do OFE (ok 3 mld zł rocznie). Tym samym efekt netto wyniesie dodatkowe 1 mld zł, czyli razem ok 5 mld zł. Jest to poziom zbliżony do napływów notowanych w trzech latach poprzedzających zmiany w OFE z 2013, ale dużo niższy od rekordowych napływów z lat 2008-2010, kiedy sięgały one ok 8 mld zł (dla części akcyjnej). Zapowiadana reforma pozwala jednak z optymizmem patrzeć na kolejne lata funkcjonowania warszawskiej GPW, szczególnie w kontekście bardzo wysokich odpływów z funduszy akcji notowanych w tym roku.

Autor: Zespół Zarządzających EQUES Investment TFI SA

data: 31 sierpnia 2018 roku

 

Zobacz pełną treść komentarza:

Zastrzeżenia prawne
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i promocyjny, w żadnym zatem wypadku nie może być traktowany jako oferta w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 2017.459 tekst jednolity z dnia 2 marca 2017). Materiał ten nie stanowi także usługi doradztwa finansowego czy inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2017.1768 tekst jednolity z dnia 22 marca 2017), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych Towarzystwa, chyba że w materiale wskazano wyraźnie inne źródło pochodzenia danych. Wymagane prawem informacje, w tym: szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych, wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych, wysokość kosztów obciążających fundusz oraz obowiązki podatkowe związane z dokonaniem inwestycji, zawarte są odpowiednio: w prospekcie informacyjnym funduszu i/lub kluczowych informacjach dla inwestorów („KIID”) albo w statucie funduszu i/lub w warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Osoby zainteresowane nabyciem jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinny uważnie zapoznać się z tymi dokumentami. Prospekty informacyjne funduszy, KIID-y, aktualna Tabela Opłat i statuty funduszy dostępne są na stronie internetowej EQUES Investment TFI SA („Towarzystwo”) www.eitfi.pl, w siedzibie Towarzystwa i w oddziale w Warszawie, a także – w przypadku dokumentów odnoszących się do specjalistycznych funduszy otwartych, w punktach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszy zamkniętych stanowią załącznik do propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych, przesyłanej lub w inny sposób udostępnianej nabywcom certyfikatów, do których jest ona skierowana. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą okresów wyraźnie wskazanych w niniejszym materiale i oparte są wyłącznie na danych historycznych. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania portfelem inwestycyjnym, wartość aktywów netto funduszy może cechować się dużą zmiennością. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne wiąże się z ryzykami, a Uczestnicy powinni liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa albo od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, a także od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Przy lokowaniu aktywów Subfundusze EQUES SFIO mogą nie stosować ograniczeń, o których mowa w art. 100 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2018.56 tekst jednolity z dnia 10 stycznia 2018), w stosunku do papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez: a) Skarb Państwa, b) Narodowy Bank Polski, c) Republikę Federalną Niemiec, d) Stany Zjednoczone Ameryki, e) Cesarstwo Japonii, f) Republikę Turcji (tj. mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w takie papiery wartościowe). Niniejszy materiał chroniony jest prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017.880 tekst jednolity z dnia 5 maja 2017), a prawa autorskie do materiału przysługują wyłącznie EQUES Investment TFI SA z siedzibą w Gdańsku.